Brizad behandlingskonsult AB arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård sedan 2007 och har nu öppnat sitt första HVB. Vi är verksamma i stora delar av Sverige, från Norrbotten till Skåne. Vi som arbetar på Brizad har många års erfarenhet av att arbeta med familjehemsplacerade barn, ungdomar och vuxna i både kommunal och privat regi. Vi är alla socionomer.

Verksamheten riktar sig till individer med mångfasetterad och svår psykosocial problematik i alla åldrar. Våra uppdragsgivare är socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatrin samt rättspsykiatrin. En placering i kraftigt förstärkt familjehem kan ses som ett fullgott alternativ till HVB-placeringar och institutionsvård.

Vi har ett etablerat samarbete med specialister såsom psykiatriker, psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Utredningar av olika karaktär kan göras i Brizads regi. Familjehemmets omsorg kompletteras med vårdinsatser som vi anpassar individuellt efter uppdragets karaktär och behov.

 

Teoretisk grund


Brizads verksamhet vilar på en psykodynamisk grundsyn med fokus på ett relationsorienterat synsätt som inriktar sig på att utveckla individen och dess omgivningsförmåga att skapa goda relationer. 

En viktig metod i vårt arbete är den mentaliseringsbaserande teorin. Den är genom sitt vardagspsykologiskt reflekterande förhållningssätt en användbar metod i arbetet med individerna i våra familjehem. Vi hämtar också kunskap och stöd ur teorier som systemteori och modern anknytningsteori.
Vi skräddarsyr behandlingsinsatserna utifrån individens behov.

LÄS MER

Våra familjehem är familjer som kan erbjuda en trygg och förutsägbar vardag. Den viktigaste uppgiften är att tålmodigt bygga upp en ömsesidig, pålitlig och varaktig relation samt en känslomässig bindning oavsett livssituation, problematik eller diagnos.

Familjehemmet får regelbundna besök av familjehemskonsulenten, som handleder och vägleder. Konsulenten ansvarar för att familjehemmet och den placerade ska få det stöd och de insatser som behövs. Familjehemmen erbjuds avlastning samt får fortlöpande utbildning i det områden som rör familjehemsarbetet, parallellt med socialstyrelsens bok: "Ett hem att växa i".
Familjehemmen är bedömda och utredda i enlighet med BRA-fam och Nya Kälvestens djupintervju.

Vill du bli familjehem? Klicka här

LÄS MER

En och samma familjehemskonsulent är kopplad till ärendet med tillgänglighet 24 timmar per dygn.
För oss är det viktigt att poängtera att det skall vara samma person som är kopplad till eleven och familjehemmet. Detta för att skapa en så god och bärande relation som möjligt. Vi vet med erfarenhet att många barn och ungdomar har blivit svikna av vuxenvärlden och därigenom har svårt att knyta an. Förutsättningarna för att anknytningsprocessen ska bli så gynnsam som möjligt är att de närmaste personerna runt eleven är bestående.

Familjehemskonsulenten handleder och har regelbunden kontakt med familjehemmet och eleven minst en gång per vecka.
Många gånger blir det fler besök beroende på hur det går för eleven och familjen. Av erfarenhet vet vi att början av en placering kan gå mycket bra, den s.k. smekmånaden. Efter en tid då eleven och familjehemmet börjat lära känna varandra är det inte ovanligt att det uppstår konflikter i det påbörjade relationsarbetet. Det är viktigt att påpeka att kontinuitet skapar trygghet och förtroende som i sin tur främjar relationen.

Familjehemskonsulenten arbetar med att främja elevens relation till sitt biologiska nätverk.
Vi ombesörjer att umgänget fungerar så bra som möjligt och vi bekostar en hemresa per månad. Hur kontakten ska se ut utformas i genomförandeplanen. Vi är väl medvetna om vikten av ett gott samarbete med det biologiska nätverket och hur detta främjar elevens utveckling.

Familjehemskonsulenten har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren, håller i myndighetskontakter samt samordnar övriga behandlingsinsatser.
Familjehemskonsulenten informerar uppdragsgivaren om hur ärendet fortlöper samt lämnar skriftliga rapporter varje månad.

En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid, båda om behov finns.
I våra familjehem är en vuxen hemma på heltid då det är viktigt att familjehemmet alltid finns tillgängligt för eleven. Även om eleven exempelvis är på skolan under vissa timmar på dagen, så kan mycket hända som familjehemmet måste vara beredd på.

Familjehemmet får kontinuerlig avlastning.
För att våra familjehem ska fungera på bästa sätt är det viktigt att de har avlastning, vilket familjehemmet har minst en helg i månaden.

Psykoterapeutisk behandling ingår vid behov.
Det är viktigt att poängtera att det inte behöver vara specifikt en psykoterapeutisk behandling. Den utgår från elevens särskilda behov och möjligheter i samråd med uppdragsgivaren.

Vi har våra egna psykiatriker samt tillgång till psykologer och leg psykoterapeuter.
Eftersom många av våra elever har någon form av diagnos behöver vi barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens. Vi använder våra psykiatriker till konsultation; de träffar våra elever, deltar i utredningar och ansvarar för medicineringar.

LÄS MER