Behandling

 

Vi genomför en noggrann bedömning redan innan placering, som även innefattar användning av riskbedömningsinstrument, där hans egen beskrivning är mycket viktig. Behandlingen är individuell men det finns några huvudteman som är viktiga och som de flesta av ungdomar med denna problematik behöver arbeta med.

 

Vårt Pussel 

Pusslet ger en överblick över de problem som de flesta ungdomar med sexuella beteendeproblem kan brottas med. Det visar också på att behovet av stöd och insatser kan se olika ut. En rad brister i relationsfärdigheter, impulskontroll och svårigheter med känsloreglering kan ofta bidra till att de sexuella beteendeproblemen utvecklas.

Vi försöker tillmötesgå varje pojke individuellt och vårt arbete med dem i vardagen är det primära för att stötta till förändring.

 

Följande teman är centrala i vårt arbete med alla pojkarna som bor på Lillsjö

* Konsekvenser av övergrepp och empati med offret.

* Egen utsatthet

* Sex och samlevnadsundervisning

* Farliga tankar och känslor

* Destruktiva relationer

* Sunda och bra tankar och känslor

* Självbild och självförtroende


BUSA- ett sätt att tänka kring behandling.

Rädda Barnen har under många år utvecklat en modell för behandling och stöd, BUSA. Den är användbar för såväl barn som har utsatts som barn som utsatt andra för kränkningar. Modellen är inte att betrakta som kronologisk men de fyra områdena är viktiga att gå igenom. De fyra delarna är;

* Berätta och beskriva

* Uttrycka tankar och känslor

* Säga nej, säga ja

* Acceptera, försonas


Nätverk och samverkan med andra


När det finns ett nätverk är vi ytterst måna om att arbeta med det. Pojken behöver ett omfattande stöd och en avgörande dimension är att hans nära inser allvaret i det han har gjort. Föräldrarnas inställning och förståelse har stor betydelse för pojkens motivation och därför arbetar vi kontinuerligt med att stödja ungdomen och föräldern (eller annan närstående) i deras kontakt, då vi vet att det nätverket kvarstår efter avslutad placering.

Socialtjänstens roll är viktig och vi försäkrar oss om ett nära samarbete. Vi tror och tänker att öppenhet och ärlighet är hjälpande faktorer och att pojkarna vet att alla vet är i sig en trygghet även om det kan vara plågsamt och genant.

 

Riskbedömningar

För att se om behandlingen har effekt använder vi oss av några etablerade riskbedömningsinstrument. I takt med att riskerna för nya övergrepp sjunker ges pojken större frihet och mer ansvar i vardagen och i livet utanför Lillsjö.